Veselsterkte by Citrus Sinensis (L) Osbeck, Cultivar Valencia

pdf Veselsterkte by Citrus Sinensis (L) Osbeck, Cultivar Valencia  Published Popular

 • Etienne Rabe
  Voorgelé  ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad M.Sc. (Agric.)
  in die Fakulteit Landbou (Department Tuinboukunde)
  Universiteit van Pretoria
  PRETORIA
  Oktober 1982